Wet en regelgeving

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is vrij complex, omvangrijk en stelt hoge eisen aan financieel dienstverleners. De Autoriteiten Financiële Markten (AFM) controleert of voldaan wordt aan die eisen.  

Onder Wet en regelgeving brengen we alle documenten die relevant zijn voor financieel dienstverleners bij elkaar. Dit betreffen de volledige wetteksten, besluiten en publicaties van de AFM en overige branche gerelateerde teksten. Gelet op de continue wetswijzigingen zal WRFD Consultancy de gevoerde besluiten en wijzigingen aan de financiële dienstverlener ter beschikking stellen.

Naleving wet en regelgeving:
Als financieel dienstverlener is het van cruciaal belang om u te houden aan de regelgeving en beleid die de wetgever en toezichthouders opdragen. U wordt dan ook geacht om de Wet en regelgeving nauwkeurig na te leven. De Wet en regelgeving is een zeer belangrijke aanjager van veranderingen in de financiële sector. U kunt hierbij denken aan de Wet financieel toezicht, het pensioenakkoord, het provisieverbod voor complexe producten, toenemende zorgplichteisen vanuit de AFM, passende volmachtvergoeding en de discussie over de hypotheekrenteaftrek. WRFD Consultancy ziet dat naleving en nakoming van deze regels ingrijpende gevolgen kan hebben voor de businessmodellen en bedrijfsprocessen van de financiële dienstverlener.

De financiële sector wordt ook in de komende jaren geconfronteerd met een toenemend aantal wetten en regels. Hebt u het overzicht en bent u voorbereid op de consequenties? Voor u als financieel dienstverlener is het belangrijk om te weten of u voldoet aan de eisen van: Wft, Bgfo en de Wwft.

Neem contact op

Heeft u een vraag voor een van onze medewerkers? Bel tijdens kantooruren naar
06 55 33 44 42